Obiectivele generale şi specifice ale proiectului

Obiectivele generale:

Principalele obiective propuse spre a fi atinse în cadrul derulării acestui proiect, sunt următoarele:

1) completarea şi sistematizarea în format electronic a bazelor de date fenologice existente şi corelarea factorilor meteorologici cu procesele de creştere şi fructificare ale speciilor pomicole;
2) perfecţionarea simulatoarelor fenologice şi a modelelor de estimare a riscurilor distrugerii organelor florale prin îngheţuri târzii;
3) stabilirea cerinţelor climatice ale soiurilor din zonele pomicole de referinţă;
4) zonarea resurselor agroclimatice şi evaluarea resurselor naturale pentru pomicultură, diagnosticarea intervalelor critice din punct de vedere agrometeorologic pe parcursul perioadei de vegetaţie;
5) aprecierea gradului de favorabilitate climatică pentru speciile pomicole în arealele de cultură studiate în scopul fundamentării strategiilor privind zonarea şi diferenţierea teritorială a sistemelor de cultură durabile;
6) identificarea posibilităţilor de extindere a rezultatelor obţinute la scara întregii ţări şi evaluarea erorilor antrenate cu această ocazie;
7) îmbunătăţiri metodologice specifice prin apelarea la prelucrarea computerizată a datelor, validarea rezultatelor obţinute cu ajutorul programelor de zonare fenoclimatică şi predicţia afectării recoltelor la speciile măr, păr, prun, cireş, vişin, cais şi piersic, precum şi trasarea hărţilor cu izoliniile de risc climatic constant prin interpolare geostatistică (metoda Kriging);
8) testarea şi validarea unor modele internaţionale de evaluare a impactului dintre climă şi procesele de creştere şi fructificare ale speciilor pomicole.

Obiectivele specifice:

Principalul obiectiv cuantificabil este: caracterizarea condiţiilor naturale de vegetaţie în scopul determinării gradului de rezistenţă şi adaptare a speciilor de măr, păr, prun, cireş, vişin, cais şi piersic la variaţiile sezoniere ale climatului. Pentru managementul suprafeţelor destinate plantaţiilor pomicole este necesară identificarea zonelor cu grad ridicat de risc climatic în scopul optimizării şi specializării producţiei pomicole, ceea ce constituie un alt obiectiv măsurabil. Prin identificarea arealelor cu vulnerabilitate maximă la producerea fenomenelor meteorologice periculoase pentru horticultură se va elabora o metodologie specifică pentru monitorizarea factorilor de vegetaţie în plantaţiile pomicole şi diminuarea pierderilor datorate extremelor climatice. De asemenea, implementarea unui studiu-pilot, prin amplasarea unor staţii meteorologice automate în interiorul plantaţiilor, va permite monitorizarea parametrilor de vreme în corelaţie cu reperele fenologice, în scopul testării şi validării unor modele de circulaţie internaţională la condiţiile locale din România. Monitorizarea on-line a parametrilor meteorologici măsuraţi împreună cu observaţiile fenologice in-situ, permit fundamentarea şi elaborarea unui sistem durabil de management în plantaţii. Gestionarea, prin intermediul paginilor Web, a rezultatelor partenerilor, va facilita diseminarea informaţiilor de specialitate către grupuri ţintă reprezentate de potenţialii utilizatori, printr-o strategie de comunicare şi informare. Se va asigura pe această cale, un nivel ridicat de informare a operatorilor şi factorilor de decizie din sectorul pomicol.