Contribuţia partenerilor la proiect

Partenerul CO (ICDP Piteşti-Mărăcineni), Conducătorul proiectului, coordonează la nivelul întregului proiect activitatea ce se desfăşoară pe întreaga perioadă şi răspunde de stabilirea schemelor experimentale cu variantele şi repetiţiile specifice şi amplasarea acestora în teren în loturile experimentale, de întocmirea fişelor de cercetare specifice fiecărei experienţe cu indicarea lucrărilor şi a metodelor de lucru folosite, de asigurarea asistenţei tehnice la executarea corespunzătoare a lucrărilor de cercetare şi a lucrărilor tehnologice de întreţinere a livezilor de măr şi cireş în care sunt amplasate experimentele. Împreună cu cercetătorii cuprinşi în lista de personal a proiectului, acesta efectuează experienţele 1 şi 2, unde execută toate lucrările tehnologice propuse specifice: lucrări de tăieri în verde şi în uscat, tratamente fitosanitare, lucrări de întreţinere a solului, măsurători biometrice şi culegeri de date înregistrate cu aparatura din dotare. Aplică fertilizarea, irigaţia, fitoprotecţia, mulcire la sol, recoltează probe de sol, apă şi de plantă (frunze, lăstare, fructe) pentru determinări chimice, prelucrează datele experimentale şi răspunde de interpretarea statistică şi biologică a lor, de redactarea unor lucrări de specialitate cu rezultatele obţinute şi de prezentarea (publicarea) acestora la diferite simpozioane, sesiuni, congrese, workshopuri.

Partenerul P1 (ICPA Bucureşti), preia de la coordonatorul de proiect şi analizează chimic probele de sol, apă şi plantă (frunze, lăstari) cu ajutorul aparaturii din dotare şi a reactivilor chimici necesari. Analizele chimice prevăzute constau în determinarea: pH, N-NO3, N-NH4, P mobil, K mobil, suma bazelor schimbabile (SB), hidrogenul schimbabil (SH), gradul de saturaţie în baze (V), Ca mobil, microelemente, humus. Întocmeşte rapoarte de cercetare cu rezultatele obţinute la analizele efectuate şi le transmite coordonatorului de proiect.

Partenerul P2 (Biophan Curtea de Argeş), se aprovizionează cu materialele necesare şi procedează la prepararea soluţiilor vegetale pentru efectuarea tratamentelor fitosanitare propuse în proiect, asistând tehnic la efectuarea acestor tratamente în parcelele experimentale aflate în patrimoniul unităţii coordonatoare a proiectului. Raportează fazial la coordonatorul de proiect rezultatele proprii obţinute în experimente şi justificarea financiară a activităţilor desfăşurate pentru proiect.

Partenerul P3 (ISP Bucureşti). Acest partener preia loturi de fructe produse în parcelele experimentale monitorizate de partenerul coordonator al proiectului şi pe baza determinării compoziţiei chimice le testează pe loturi de persoane cu afecţiuni de sănătate în vederea ameliorării stării acestora datorită aporturilor de nutrienţi. Întocmeşte buletine de analiză chimică a fructelor şi scheme de nutriţie bazate pe consumul de fructe, pentru categoriile de persoane cu diferite afecţiuni. Raportează fazial la coordonatorul de proiect rezultatele experimentale obţinute şi justificarea financiară a activităţilor desfăşurate pentru proiect.

Partenerul P4 (SNPR Piteşti-Mărăcineni) preia rezultatele experimentale obţinute prin realizarea proiectului şi împreună cu partenerul CO organizează întâlniri cu cultivatorii pomicoli, vizite de lucru, editarea de broşuri, pliante, privind tehnologiile de cultură propuse pentru speciile măr şi cireş. Întocmeşte un studiu de profitabilitate a noilor tehnologii comparativ cu tehnologiile clasice utilizate până acum în pomicultura din România.

Relevanţa proiectului pentru sectorul/domeniul pomicol şi modul în care se încadrează în politica naţională în domeniu

Prezentul proiect se află pe linia de preocupare a Uniunii Europene privind sănătatea şi siguranţa alimentară, protecţia mediului şi realizarea unor produse alimentare cât mai ecologice. Soluţiile tehnologice ecologice privind cultura mărului şi cireşului sunt în concordanţă cu legislaţia existentă pe plan mondial şi în România: Ordonanţa de Urgenţă nr. 34/2000 a Guvernului României şi Regulamentul UE. Nr. 2092/1991 cu amendamentele ulterioare. În programul Cadru 6, prioritatea “Calitate si siguranţă alimentară”, sunt prevăzute ca obiective principale cercetări privind metode şi tehnologii “prietenoase” pentru mediu, care să aibă efect în îmbunătăţirea sănătăţii şi calităţii vieţii consumatorilor. În procesul de negociere cu Uniunea Europeană în Documentul de poziţie al României, cap. 7 – Agricultura, la punctul 6 -Agricultura ecologică, se arată că România acceptă acquis-ul comunitar în domeniu şi nu solicită perioade de tranziţie.

În condiţiile social-economice concrete în care se află România, este necesară trecerea de la agricultura de subzistenţă la agricultura comercială, competitivă pe piaţă şi din acest punct de vedere proiectul creează soluţii tehnologice profesionale reale de cultură a pomilor în sistem durabil.