Rezumat

Cultura arbuştilor fructiferi reprezintă o activitate agricolă importantă pentru economia ţării, având în vedere importanţa fructelor pentru sănătatea umană, cerinţele în creştere pentru aceste fructe, atât pe piaţa internă cât şi pe cea europeană, precum şi rentabilitatea acestora.
O înţelegere mai profundă a mecanismelor fiziologice, biochimice, macro- şi microbiologice implicate şi a factorilor  care influenţează producţiile mari şi de bună calitate din punct de vedere al conţinutului nutritiv-terapeutic şi al siguranţei alimentare, constituie un factor esenţial pentru elaborarea tehnologiilor de cultură sustenabile la arbuştii fructiferi. Acest lucru este posibil prin organizarea şi desfăşurarea de cercetări în echipe pluri-disciplinare care, pe baza fundamentării ştiinţifice a proceselor fiziologice şi biochimice din plantă şi sol, să elaboreze tehnologii prietenoase cu mediul nepoluante, să identifice compuşii fitochimici din fructe muguri, lăstari şi frunze, iar prin aprofundarea cercetărilor de ameliorare genetică să se selecţioneze cele mai valoroase soiuri ca factori de producţie determinanţi în aplicarea şi promovarea noilor tehnologii de cultură în regim ecologic.
Cultura organică a principalelor specii de arbuşti fructiferi constitue în majoritatea ţărilor, o prioritate în programele de cercetare ştiinţifică datorită rolului protectiv specific al compuşilor bioactivi din fructe şi din celelalte organe ale plantelor, recunoscute ca alimente specifice pentru sănătatea umană.
Înlocuirea tehnologiei clasice, poluante, cu o tehnologie bazată pe verigi bioecologice de întreţinere şi exploatare a culturilor de zmeur, coacăz şi afin, precum şi obţinerea de soiuri noi rezistente la factorii de stres biotici şi abiotici în concordanţă cu directivele UE, privitoare la agricultura durabilă şi protejarea mediului înconjurător, reprezintă obiectivul principal al proiectului. Producerea de fructe sănătoase prin aplicarea de verigi tehnologice-ecologice (fertilizări organice şi integrate, tratamente fitosanitare cu biopesticide, soiuri tolerante sau rezistente la patogenii specifici, fertirigare, intervenţii fitotehnice cu procent sporit de utilizare a radiaţiei luminoasei, nutriţie micotrofă cu evitarea poluării cu metale grele a fructelor prin fenomenul micoriză) la speciile zmeur, coacăz şi afin, specii cu bună favorabilitate de cultură în România, reprezintă principalele obiective ale acestui proiect. Studiile şi cercetările din cadrul proiectului urmăresc: evaluarea, selecţia şi alcătuirea unui sortiment de soiuri performante pretabile culturii ecologice , cuantificarea influenţei diferitelor inputuri organice asupra solului şi plantelor, experimentarea fertilizanţilor organici şi anorganici şi a sistemelor moderne de irigare cu consum redus de apă, optimizarea proceselor de preluare a nutrienţilor de către plante prin aportul microorganismelor simbiotice, de tip micoriză, optimizarea tehnicilor de conducere a plantelor pentru sporirea randamentului fotosintetic, cuantificarea efectelor unor biopesticide şi produse cu risc scăzut acceptate în conceptul de cultură organică, precum şi  fundamentarea  principalelor verigi tehnologice prin studii complexe şi aprofundate sub aspect fiziologic, chimic,  biochimic şi microbiologic, în vederea cunoaşterii şi dirijării mecanismelor care influenţează producţiile mari şi de calitate superioară din fruct din punct de vedere al conţinutului nutritiv –terapeutic şi al siguranţei alimentare. Direcţiile de cercetare abordate prin acest proiect au ca scop creşterea competitivităţii tehnico-economice a produselor pomicole, producerea de fructe sănătoase şi protejarea mediului înconjurător.
Obiectivele proiectului şi metodologiile utilizate sunt în concordanţă cu directiva UE nr. 86/278 EEC privind protecţia mediului, şi a solului, Directiva nr.91/676/EEC privind protecţia apelor de nitraţi din sursele agricole, Ordinul nr.344/2004 a Ministerului Mediului,precum şi cu prevederile din regulamentele organizaţiilor constituite pe teritoriul SUA (ATTRA’S Overview of Organic Crop Production, ATTRA’S Organic Farm Certification and The National Organic Program), referitoare la cultura organică a arbuştilor fructiferi.
Proiectul propus se încadrează în structura programului 4, domeniul 5: Agricultura, siguranţa şi securitate alimentară, tematicile de cercetare 5.1.1; 5.1.3; 5.1.7; 5.1.13. Fundamentarea ştiinţifică a posibilităţilor de utilizare a culturilor organice la cele trei specii de arbuşti fructiferi se bazează pe un complex de  investigaţii chimice, fiziologice, biologice şi microbiologice la fructe, plantă şi sol de către echipa complexă angajată în realizarea proiectului.